Baas Zorg

Dit zijn wij

De zorg betaalbaar houden. Met het oog op de demografische ontwikkelingen en prognoses vraagt de organisatie van de zorg om een andere benadering. Wij denken hier aan bij te kunnen dragen door enerzijds de juiste zorg op het juiste moment in te zetten en daarbij in te spelen op de actuele zorgvraag, maar ook te anticiperen op de toekomstige zorgvraag door preventief (mantel-)zorg in te schakelen. Zo zorgen we ervoor dat kleine zorgen geen grote zorgen worden voor zowel onze cliënten alsook de financiers van zorg. Daarnaast houden wij ook de technologische ontwikkelingen scherp in de gaten.

BAAS ZORG levert de juiste zorg op het juiste moment met respect voor de eigenheid en wensen van cliënten. Hierbij is de eigen omgeving van de cliënt altijd het uitgangspunt: welke krachten en mogelijkheden zijn rondom de cliënt voorhanden in zijn eigen omgeving/netwerk? Hoe kunnen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven voor de cliënt? Het eigen netwerk is al lange tijd deel van het leven van een cliënt en past bij hem of haar. Daarbij anticipeert BAAS ZORG altijd op de toekomstige zorgvragen en handelt zo veel als mogelijk preventief.

BAAS ZORG helpt cliënten graag met (gespecialiseerde) verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, thuiszorgtechnologie, Zorg thuis uit WLZ-indicatie, thuisbegeleiding, dagbesteding, palliatieve zorg, casemanagement Dementie.  BAAS ZORG wit dat zorg betaalbaar blijft, waarbij het uitgangspunt het leveren van kwaliteit is. Dit doet BAAS ZORG door goed te kijken naar de zorg die nodig is op dat moment en door te anticiperen op de zorg die mogelijk in de toekomst nodig kan zijn. BAAS ZORG wilt voorkomen dat kleine zorgen grote zorgen worden en dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 

Dat doet BAAS ZORG door “preventief handelen” in haar zorgverlening te integreren. Door primaire preventie voorkomt BAAS ZORG zo veel mogelijk gezondheidsproblemen. Door secundaire preventie rIcht BAAS ZORG zich op het vroegtijdig herkennen van ziekten en/of afwijkingen om ze in een vroeg stadium aan te kunnen pakken. En middels tertiaire preventie wil BAAS ZORG complicaties voorkomen en zorgen dat een ziekte of afwijking zo min mogelijk verergert. 

 

In het belang van de cliënt maakt BAAS ZORG gebruik van technologische oplossingen die het ook mogelijk maken om zorg doelmatiger te leveren. Op deze manier ontvangt de cliënt altijd zorg van een bekend gezicht, is de continuïteit van de zorgverlening zo groot mogelijk en de kans op fouten op basis van communicatie zo klein mogelijk.

 

Cliënten kunnen bouwen op jarenlange ervaring in het vak. Daarbij staat kwalitatief hoogwaardige zorg centraal. De beleving van kwaliteit wordt primair bepaald door cliënten zelf, maar is gelijktijdig gebonden aan wetten en regels van overheden en financiers. Betrokken medewerkers van BAAS ZORG luisteren naar de wensen van haar cliënten en zijn bereid nét dat ene stapje extra te zetten. Zij weten van aanpakken en lopen nooit weg van uitdagingen. Sterker nog, uitdagingen worden door onze medewerkers met opgestroopte mouwen aangegaan.

 

BAAS ZORG staat garant voor vier zekerheden. Mensen mogen ons hierop altijd op aanspreken:

 

  • Zeker van zorg: binnen 24 uur geregeld!
  • Zeker van regie: leven zoals u gewend bent.
  • Zeker van gezicht: dezelfde zorgverleners (persoonlijk, veilig, vertrouwd).

Zeker van kwaliteit: goede zorg door gekwalificeerd personeel.

Dit doen wij

BAAS ZORG biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Gelderland-Midden (Arnhem e.o.), Gelderland-Zuid (Nijmegen en Overbetuwe), Noord- en Oost Gelderland (Apeldoorn e.o.), Utrecht en Gooi en Vechtstreken.

Wij bieden u langdurige zorg als u dat nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt of een ernstige lichamelijke beperking heeft.

Deze wet helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen. Er zijn twee varianten: PGB-Wmo en PGB-AWBZ. Hulp aan huis wordt via het PGB-Wmo betaald. Voor verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf kunt u een beroep doen op de PGB-AWBZ.

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Daarna overlegt de wijkverpleegkundige samen met u en uw partner en eventuele kinderen hoe we de zorg vormgeven. Wat kunnen uw mantelzorgers doen en waar is professionele ondersteuning nodig? Naar aanleiding van dit gesprek maakt de wijkverpleegkundige een indicatie en stelt een zorgplan op. Hierin worden alle gemaakte afspraken omschreven. Dit zorgplan wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

BAAS ZORG helpt cliënten graag met (gespecialiseerde) verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, thuiszorgtechnologie, Zorg thuis uit WLZ-indicatie, thuisbegeleiding, dagbesteding, palliatieve zorg, casemanagement Dementie. Dankzij haar duurzame samenwerking met andere (para-) medische zorgaanbieders kan BAAS ZORG haar cliënten verwijzen en zo nodig begeleiden naar ergotherapeuten, fysiotherapeuten, Hydro therapeuten, longverpleegkundigen, neuroverpleegkundigen, eczeemverpleegkundigen en casemanagers COPD.

Doelstellingen

Organisatiestructuur

Het bestuur

Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,  verwoordt de waarden en normen die voor de zorgorganisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Deze waarden

Lees Verder

De Raad van Commissarissen

Met ingang van 20 september 2017 heeft Baas Zorg de Raad van Commissarissen (RvC) tijdens de  algemene ledenvergadering benoemd. De RvC handelt conform het daartoe opgestelde reglement, met  de zorgbrede governance code als leidraad. De

Lees Verder

Cliëntenraad

Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt van al de (potentiële) cliënten van Baas Zorg in algemene  zin. De raad is de gesprekspartner van de directie

Lees Verder

Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd om bijscholingen, cursussen en trainingen te volgen, zodat zij altijd op  de hoogte zijn van de laatste technieken en

Lees Verder

KETENPARTNERS

BAAS ZORG heeft contracten met verschillende gemeenten: met Regio Centraal Gelderland, Utrecht Zuid-Oost en  Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hebben wij contracten met VGZ, Caresq en DSW.  In ons werkgebied onderhouden wij dagelijks goede contacten met belangrijke ziekenhuizen, zoals het Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), het Radboud Ziekenhuis (Nijmegen), Canisius Ziekenhuis (Nijmegen) en Diaconessen Ziekenhuis (Utrecht, Zeist). Deze ziekenhuizen verwijzen patiënten regelmatig door en BAAS ZORG ontvangt regelmatig positieve feedback over de organisatie en levering van de geboden zorg. Naast de samenwerking met ziekenhuizen kent BAAS ZORG ook een vaste en betrouwbare samenwerking met een groot aantal apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Lees Verder

Hoogwaardige Dienstverlening

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen wij overgaan op het certificatieschema van

Meer Informatie

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie en  hebben goede contacten met gemeenten.

Meer Informatie

Tarieven

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Wij werken met het elektronisch cliëntendossier van Ons. Hierdoor is de administratie eenvoudig en

Meer Informatie

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van

Meer Informatie

Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld.

Meer Informatie

Reglementen

Disclaimer

Baaszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar

More

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Baaszorg en regelen uw rechten en plichten en die van Baaszorg. De Algemene Voorwaarden

More

Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve organisatie leeft de regels van de

More

Klacht of Compliment

Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart. Als u tevreden bent, maar ook als u niet tevreden bent. Van uw feedback

More
Next Story

Visie en Waarden

Latest from Over Ons

Mensgerichte aanpak

BAAS ZORG prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie

Inkoopbeleid

Dagelijks koopt BAAS ZORG uiteenlopende producten en diensten in, van etenswaren tot medische materialen. Ook dit

E-health

Met het gebruik van eHealth kan BAAS ZORG de zorgverlening op afstand leveren. Met het gebruik

Vervoer

Bij BAAS ZORG is men er zich van bewust dat elke kilometer die een medewerker aflegt