Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,  verwoordt de waarden en normen die voor de zorgorganisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Deze waarden en normen komen tot stand in dialoog binnen en tussen alle niveaus van de organisatie en zijn duidelijk en vindbaar voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

Het Bestuur draagt de waarden en normen actief uit en bevordert het gesprek er over op alle niveaus in de organisatie. De raad van bestuur stuurt op toepassing van de normen en waarden. Bestuurders en toezichthouders laten door hun eigen gedrag zien dat zij handelen volgens de waarden en normen die de organisatie drijven. De waarden en normen bepalen mede de mogelijkheden tot en invulling van de samenwerking met partijen die bijdragen aan de prestaties van Baas Zorg B.V.

Het Bestuur laat zien en draagt uit dat zij het vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt om elkaar aan te spreken. Zij laat in haar eigen gedrag zien dat zij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.

Het Bestuur bevordert een cultuur waarin dilemma’s besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om er van te leren. Zij treft maatregelen om veilig en zorgvuldig melden mogelijk te maken en zorgt voor procedures om met die fouten om te gaan en er van te leren.

Het Bestuur heeft haar besluitvorming zo ingericht, dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico’s van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. Zij zorgt dat ook op andere managementniveaus in de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak zijn functie kan vervullen. Baas Zorg B.V. beschikt voor medewerkers over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en kan zich tot de raad van toezicht wenden indien hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt Baas Zorg B.V. over een klokkenluidersregeling, die openbaar en algemeen vindbaar is.

Previous Story

Missie

Next Story

De Raad van Commissarissen

Latest from Organisatiestructuur

Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd

Cliëntenraad

Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt