Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt van al de (potentiële) cliënten van Baas Zorg in algemene  zin. De raad is de gesprekspartner van de directie en geeft deze gevraagd en ongevraagd advies over  onder meer kwaliteitszorg, beleidszaken, belangrijke wijzigingen in de organisatie en ontwikkelingen  binnen de zorg en andere relevante onderwerpen. Daarnaast werkt de cliëntenraad mee aan de  beoordeling van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en heeft ze een actieve inbreng in  de jaarlijkse plan and control cyclus van Baas Zorg over onderwerpen die de cliënt raken. De  cliëntenraad behandelt geen individuele klachten en kwesties, daarvoor is de klachtencommissie  beschikbaar.  

Wanneer er vaker aandachtspunten met eenzelfde onderwerp bij de cliëntenraad worden neergelegd, is  dit reden om te kijken of er wellicht verbetering nodig is. De cliëntenraad is nagenoeg altijd op zoek naar  nieuwe leden en wordt secretarieel ondersteund door Baas Zorg.  De cliëntenraad komt ten minste iedere drie maanden bij elkaar. Indien noodzakelijk door spelende  actualiteiten, dan komt de raad vaker bij elkaar. Er is regelmatig tussentijds overleg tussen de directie en  de raad. De vergaderingen van de cliëntenraad worden vastgelegd in notulen.  

De cliëntenraad is bereikbaar via:  

Centrale Cliëntenraad  

Mr. E.N. van Kleffensstraat 6  

6842 CV Arnhem  

T: 06 18 18 39 11  

E: cliëntenraad@baaszorg.nl

Previous Story

De Raad van Commissarissen

Next Story

Kwaliteitssysteem

Latest from Organisatiestructuur

Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd

Het bestuur

Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,