//

Het aantal mensen met ouderdomsziekten zal fors toenemen door de vergrijzing

Door de ouderdomsziekten neemt de  druk op het gehele zorgsysteem toe, van mantelzorg tot eerstelijnszorg en van spoedzorg tot  verpleeghuiszorg. Door toename van het aantal ouderen zijn er in de toekomst ook meer mensen  met meerdere aandoeningen tegelijk (multimorbiditeit). Een deel van de ouderen heeft daarnaast  ook sociale problemen, zoals eenzaamheid. Het aantal mensen met een complexe,  domeinoverstijgende zorgvraag zal hierdoor toenemen.

De zorgvraag verandert door de steeds succesvollere behandeling van sommige aandoeningen. Dit  heeft ook gevolgen voor lange termijn, met name op de kwaliteit van leven van patiënten en de  (on)mogelijkheden om mee te doen met het maatschappelijk leven.  Patiënten doen steeds meer zelf. Dit vergt nieuwe en andere vaardigheden van patiënten en  zorgverleners, maar ook aandacht voor groepen die hier moeite mee hebben.  De mentale druk op jongeren en jongvolwassenen lijkt toe te nemen, met mogelijke consequenties  voor hun psychische gezondheid. Technologieën zoals social media en virtual reality spelen hierbij  een rol. Deze brengen nieuwe risico’s met zich mee, maar bieden ook kansen voor de behandeling  van psychische aandoeningen.

Diagnoses en behandelingen worden steeds specifieker. Dit leidt tot een voortschrijdende  personalisering van zorg. Een toename van unieke behandelpaden zorgt voor druk op een efficiënt  ingericht zorgsysteem dat een zekere mate van uniformiteit in behandelingen veronderstelt.  Zorg verschuift steeds meer naar bij de patiënten thuis. Dit vergt aanpassingen in het zorgsysteem  en van de vaardigheden van zorgprofessionals en patiënten.  Bepaalde groepen patiënten, zoals alleenstaande oudere mannen, migrantenouderen en LHBT-  ouderen, zullen groeien, en hun specifieke wensen en behoeften zullen daarmee duidelijker worden.  Momenteel is de kennis over deze groepen nog beperkt. (Bron: www.vtv2018.nl)  

Previous Story

Ecologische ontwikkelingen

Next Story

Klantrelatie

Latest from Health Insights

Beeldcommunicatie

Binnen de thuiszorg bestaan veel mogelijkheden om beeldcommunicatie in te zetten. Bijvoorbeeld  door op afstand aanwijzingen

Medicijndispenser

Baas Zorg maakt gebruik van Medido van Philips. Deze slimme medicijndispenser herinnert de  cliënt eraan om

Medicatie app

Onze cliënten gebruiken de handige MedApp. Met deze app hebben onze cliënten grip op hun  medicatie.

Caren Zorgt

Caren Zorgt is onderdeel van het ECD en geeft cliënten altijd direct toegang tot hun zorgplan