Privacyreglement

Baas Zorg en uw persoonsgegevens

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Baas Zorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als Baas Zorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via mail: info@baaszorg.nl, of per post: Baas Zorg, Mr E.N. van Kleffensstraat 6, 6842 CV Arnhem, telefoon 06 18 18 39 11.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Baas Zorg verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de Behandelovereenkomst of Zorgbegeleidingsovereenkomst. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per email of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam en voorletters
 • e-mailadres
 • adres, postcode, woonplaats en land
 • (mobiele) telefoonnummer
 • medische gegevens

Voor het verwerken van medische gegevens, dit zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van AVG, hebben wij passende maatregelen genomen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partijen op het gebied van zorgadministratie, data opslag en financiële administratie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Als voorbeeld: de politie vraagt in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons op. In een dergelijk geval moeten wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Meerderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar).

Bewaartermijn
Baas Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en data lekken. Zo is onze website voorzien van een SSL -certificaat.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.